Důležité informace pro snoubence

Na této stránce najdete užitečné rady, které budete potřebovat před vstupem do manželství. Je mnoho variant, jak lze sňatek uzavřít a za jakých okolností, a proto jsme Vám je shrnuli do přehledných článků.

Civilní (občanský) sňatek

 

Církevní sňatek

 

Ostatní zajímavá témata

 

Jaké jsou podmínky pro uzavření sňatku v ČR

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku (občanský i církevní sňatek dle platné právní úpravy je postaven na roveň). Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Kdo, kde a za jakých podmínek
 

Manželství uzavírají snoubenci nebo zplnomocněný zástupce jednoho ze snoubenců. Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“) tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rodině“). Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství formou občanského nebo církevního sňatku.
 

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před:

- starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, městské části hlavního města Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, nebo
- starostou, místostarostou obce, městské části hl. m. Prahy, městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, anebo
- primátorem, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hl. m. Prahy nebo statutárního města.
 

Formou církevního sňatku lze uzavřít manželství před:

osobou pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.
 

Jak a kam se obrátit

Nejprve by se mělo předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Po vybrání místa a termínu se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li o občanský sňatek. Bližší informace sdělí matriční úřad.
Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.
 

Co musíte předložit

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství Dotazník k uzavření manželství a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky (dále jen „občan“) a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit:
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
Občan není povinen předkládat doklady uvedené pod písm. b) až e), pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad ověří ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, nebo informačního systému občanských průkazů, je-li na tento informační systém připojen způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo pokud je občan prokáže občanským průkazem.
Dle § 34 zákona o matrikách je snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady výše uvedené pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynuly více než tři měsíce, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. S písemnou žádostí o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku je třeba se obrátit osobně na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se předkládají stejné doklady jako při uzavření manželství.

Z důležitých důvodů může být uzavřeno manželství zástupcem, a to na základě pravomocného rozhodnutí příslušného úřadu, plné moci a za předpokladu splnění dalších podmínek uvedených v § 9 zákona o rodině. Pokud žádá o povolení uzavření manželství zástupcem cizinec, musí kromě plné moci předložit potvrzení o tom, že bude manželství v jeho domovském státě uznáno za platné.

Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána,  jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o  rozvodu manželství v  případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak (bližší informace sdělí kterýkoli matriční úřad).
 

Formuláře

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu nebo si jej mohou stáhnout zde (pdf, 164 kB). Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář.
Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.
 

Poplatky
 

Poplatky

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3000 Kč.
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 2 000 Kč.
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000 Kč
V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500 Kč.
Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.
 

Další účastníci a činnosti
 

Další účastníci

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit.
Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Po uzavření manželství se do knihy manželství a oddacího listu zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 

Další činnosti

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list.
 

Opravné prostředky

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.
Za správnost odpovídá:
Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
tel. 974 817 427, 974 817 429, 974 817 431
e-mail: jhalova@mvcr.cz, nicol.novakova@mvcr.cz,
(úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin)

Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 1.9.2011.
 

Často kladené otázky

 • Co když den před svatbou ztratím OP? Lze použít cestovní pas?
Pokud vlastníte platný cestovní pas, můžete se na tento doklad ženit či vdávat. 
 
 • Pokud trpí jeden ze snoubenců lékařsky potvrzeným selektivním mutismem, potřebuje během sňatku tlumočníka?
Tady by určitě byla potřeba lékařská zpráva a konkrétní konzultace s daným matričním úřadem.  
Zákon o matrikách toto řeší pouze v § 39 kde je napsáno, že je-li osoba neslyšící, němá nebo nemluví nebo nerozumí česky, je potřeba přítomnost tlumočníka.
 
 • Je možné si oddání zajistit u jiného úřadu nebo oddání musí provést daný místní úřad?
Dle § 11 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení je příslušný k zápisu o uzavření manželství pouze matriční úřad, v jehož správním obvodu došlo k uzavření manželství. Např. pokud se chce někdo vdávat/ženit v Průhonicích, musí se svatba konzultovat a řešit s matričním úřadem v Průhonicích a ne s matričním úřadem kdekoliv jinde. Tato místní příslušnost platí u kterékoliv jiné matriční události - narození dítěte, úmrtí či vystavení duplikátu matričních dokladů.
 
 
Svatební tanec

Důležité informace pro uzavření sňatku s cizincem v ČR

Občan České republiky může na území České republiky uzavřít manželství s cizím státním občanem, a to formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
 

Kdo, kde a za jakých podmínek?
 

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokážou právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů (pdf, 452 kB), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“).

Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními (superlegalizace, Apostille), pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka - podrobné informace sdělí kterýkoli matriční úřad.
 

Jak a kam se obrátit

Nejprve by se mělo předběžně vybrat místo a termín k uzavření manželství. Po vybrání místa a termínu se obrátit na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá, jde-li o občanský sňatek. Bližší informace sdělí matriční úřad. Má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné se obrátit na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.
 

Co musíte předložit

Dotazník k uzavření manželství, který obdržíte u matričního úřadu, nebo si jej můžete stáhnout zde (pdf, 27 kB). Tento tiskopis vyplní oba snoubenci a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno, spolu s doklady potřebnými k uzavření manželství.

Dle § 33 zákona o matrikách snoubenec, který je státním občanem České republiky (dále jen „občan“) a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedenému tiskopisu připojit
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.

Občan není povinen předkládat doklady uvedené pod písm. b) až e), pokud si skutečnosti v nich uvedené matriční úřad ověří ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, nebo informačního systému občanských průkazů, je-li na tento informační systém připojen způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo pokud je občan prokáže občanským průkazem.
 
Podle ustanovení § 34 zákona o matrikách je snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k předepsanému tiskopisu připojit výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady výše uvedené pod písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Podle ustanovení § 35 zákona o matrikách snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí
a) rodný list,
b) doklad o státním občanství,
c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců,
d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,
f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
h) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
i) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Údaje uvedené pod písm. b) až d) mohou být uvedeny v jednom dokladu; státní občanství lze rovněž prokázat cestovním dokladem.

Snoubenec, který je cizincem podle ustanovení § 35 odst. 2, předloží dále matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinného příslušníka. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními (superlegalizace, Apostille), pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin a předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou (§ 6 odst. 3 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině (pdf, 708 kB), ve znění pozdějších předpisů). Podrobné informace sdělí na dotaz matriční úřad.
 

Formuláře

Dotazník k uzavření manželství (pdf, 153 kB) snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářkou. Druhou část vyplňuje matrikářka. Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.
 

Poplatky
 

Poplatky

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 3000 Kč.
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky je zpoplatněno částkou 2 000 Kč.
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 1 000 Kč.
V ostatních případech není správní poplatek za uzavření manželství stanoven.
Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zaplatí snoubenec 500 Kč.
Poplatky se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu.
 

Další účastníci - tlumočník

Pokud snoubenec nemluví nebo nerozumí česky, popřípadě jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře, a to ve znění slibu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících (pdf, 700 kB)). Znění slibu předkládá matrikářka.

Je třeba, aby snoubenci tuto skutečnost sdělili matrikářce při vyřizování formalit před uzavřením manželství.

Tlumočník se podepisuje na protokol o uzavření manželství. Prokazuje svoji totožnost matrikářce.

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. V protokolu o uzavření manželství se uvádí jméno(a), příjmení, rodné číslo, popř. datum narození, místo a okres (stát) narození. Svědkové prokazují svoji totožnost platným dokladem.
 

Opravné prostředky a sankce
 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí, kterým matriční úřad nevyhoví žádosti snoubence/ců o prominutí předložení dokladů potřebných k uzavření manželství, je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.


Za správnost odpovídá:
Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, tel. 974 817 427, 974 817 429, nebo 974 817 431
e-mail: jhalova@mvcr.cz, nicol.novakova@mvcr.cz,
(úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin)

Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 15.11.2011.
 
Svatební boty
 

Uzavření manželství státního občana ČR nebo bezdomovce (osoby bez státního občanství) v cizině

Občan České republiky nebo osoba bez státního občanství, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo před zastupitelským úřadem České republiky v cizině.

Způsobilost osoby uzavřít manželství, jakož i podmínky jeho platnosti se řídí právem státu, jehož je osoba příslušníkem. Forma uzavření manželství se řídí právem místa, kde se manželství uzavírá.

Pokud bude manželství uzavíráno před zastupitelským úřadem ČR v cizině, je třeba předložit kromě stanovených dokladů k uzavření manželství i vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Bude-li uzavíráno manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu, doporučujeme předem zjistit, které doklady je nutné k uzavření manželství předložit, případně jaká vyšší ověření bude orgán cizího státu, před kterým bude manželství uzavřeno, na požadovaných dokladech vyžadovat a zda, a jakým způsobem je nutné předkládané doklady přeložit do úředního jazyka země, kde bude manželství uzavřeno. Orgány cizích států požadují nejčastěji k uzavření manželství na snoubencích cizincích matriční doklady a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Pro vydávání matričních dokladů a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství jsou vypracovány samostatné informace.
 

Kdo, kde a za jakých podmínek
 

Snoubenec, státní občan České republiky, nebo osoba bez státního občanství, které byl povolen trvalý pobyt na území České republiky, a to za podmínky prokázání právní způsobilosti k uzavření manželství vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, tj. po splnění podmínek stanovených zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů k uzavření manželství.
 

Jak a kam se obrátit

Požádat o vydání dokladu „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ na matričním úřadu podle místa trvalého pobytu, popřípadě posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy nebyl, zde.
 

Co musíte předložit

Písemnou žádost o vydání „Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství“ a předložit stanovené doklady k jeho vydání. Těmito doklady jsou (§ 46 odst. 2 zákona o matrikách):
a) občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
b) rodný list,
c) výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e) úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
g) úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.

Žadatel není povinen předkládat doklady výše uvedené pod písm. c) a d), prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.
Na vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatele se uvádějí i osobní údaje muže či ženy, se kterým má být manželství uzavřeno. Za tím účelem je třeba sdělit matričnímu úřadu jeho jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození a místo trvalého pobytu.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. Informaci o postupu při zajištění vyššího ověření dokladů, které byly vydány matričními úřady v ČR, poskytne na žádost kterýkoli matriční úřad.
 

Formuláře

Pro písemnou žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství není stanoven předepsaný formulář. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na závazně stanoveném tiskopisu, který je vícejazyčný (čeština, angličtina, němčina, ruština). Doporučujeme ověřit u příslušných úřadů v cizině, před kterým bude uzavřeno manželství, zda u tohoto dokladu bude vyžadován úřední překlad do příslušného jazyka či nikoli.
 

Poplatky a termíny
 

Poplatky

Správní poplatek za vydání vysvědčení o právní způsobilosti činí 500,- Kč a hradí se v hotovosti matričním úřadu, který je vydal.
 

Lhůty

Matriční úřad je povinen rozhodnout o žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.
 

Další činnosti

Po uzavření manželství v cizině bude manžel(ka), který(á) je státním občanem České republiky, potřebovat oddací list vystavený matričním úřadem v České republice, na jehož základě si žádá o vystavení svých osobních dokladů, tj. občanského průkazu, cestovního pasu, apod. Český oddací list vydá ze zápisu v matriční knize tzv. zvláštní matrika vedená Úřadem městské části Brno-střed, kde se zapisují uzavření manželství státních občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. O zápis do matriční knihy zvláštní matriky je třeba požádat u zastupitelského úřadu České republiky nebo u kteréhokoli matričního úřadu v ČR. K žádosti se připojí:
a) cizozemský oddací list opatřený předepsanými ověřeními a úředně přeložený do českého jazyka; matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou (např. vážný zdravotní stav - hospitalizace v nemocnici apod.)
b) doklad o státním občanství České republiky osoby, které se zápis týká
c) další doklady potřebné k ověření správnosti zapisovaných údajů do matriční knihy, (např. rodný list snoubence)

Veškeré další potřebné informace v této věci Vám poskytne kterýkoli matriční úřad v České republice, popř. zastupitelský úřad České republiky v cizině.

Za správnost odpovídá:
Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4, tel. 974 817 427, 974 817 429, 974 817 431
e-mail: jhalova@mvcr.cz, nicol.novakova@mvcr.cz
(úřední hodiny: pondělí a středa od 8 do 17 hodin)

Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 1.9.2011.
 
Svatba na jachtě
 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen "bezdomovec"). Předkládá se při uzavření manželství státního občana České republiky v cizině. Předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství může na snoubenci požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství svého státního občana.
 

Kdo, kde a za jakých podmínek
 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost
a) státního občana České republiky nebo
b) bezdomovce, nebo
c) jimi zplnomocněné fyzické osoby.
 

Jak a kam se obrátit

O vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se žádá osobně.
Požádat lze na:
a) matričním úřadu podle místa trvalého pobytu, nebo
b) matričním úřadu podle posledního trvalého pobytu na území České republiky před odchodem do ciziny, anebo
c) Úřadu městské části Praha 1, pokud takový pobyt žadatel nikdy neměl.
 

Co musíte předložit

K písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství žadatel předkládá
a) občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
b) rodný list,
c) výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
e) úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
f) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera.
g) úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.

Žadatel není povinen předkládat doklady výše uvedené pod písm. c) a d), prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.

Žádá-li o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zplnomocněný zástupce státního občana ČR nebo bezdomovce, předkládá tento písemnou plnou moc žadatele k obstarání vysvědčení, písemnou žádost o vydání vysvědčení a přiloží shora uvedené doklady.
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.
 

Poplatky a termíny
 

Poplatky

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti.
 

Lhůty

Matriční úřad je povinen rozhodnout o žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů.
 

Další činnosti

Má-li být vysvědčení o právní způsobilosti použito před orgánem cizího státu, který požaduje vyšší ověření vydaného dokladu, je třeba jej tímto ověřením opatřit. Podrobné informace o opatření ověření sdělí na požádání matriční úřad, který vysvědčení o právní způsobilosti vydal.
 

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Za správnost odpovídá:
Ministerstvo vnitra Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik
Náměstí Hrdinů 3, 140 21, Praha 4
tel.: 974 817 427, 974 817 429, 974 817 431
e-mail: jhalova@mvcr.cz, nicol.novakova@mvcr.cz
(úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin)

Odbor všeobecné správy, oddělení státního občanství a matrik, 1.9.2011.
 
Svatební fotografie s obrazovým rámem
 

Jak uzavřít sňatek v katolickém kostele?

Uvažuje-li dvojice o církevním sňatku, ať se co nejdřív vydá za farářem své farnosti, případně za farářem v místě, kde chce mít oddavky a tam své představy o svatbě probere. Zde uvádíme jen některé základní informace, které postihují nejjednodušší situace.

Dva pokřtění, plnoletí a doposud trvale svobodní katolíci mohou uzavřít církevní sňatek. Podobně je tomu, je-li jeden z nich nebo jsou-li oba ovdovělí. U rozvedených mohou nastat různé kombinace, ovlivňující možnost církevního sňatku, ty zde ale neuvádíme.

Pokud je jeden ze snoubenců katolík a druhý je pokřtěn v jiné křesťanské církvi, je sňatek možný s dovolením biskupa a za podmínky, že katolík podepíše prohlášení o tom, že se nechce vzdát své víry a že udělá vše pro to, aby jeho děti byly katolicky pokřtěny a vychovány. Nekatolík jen bere toto prohlášení na vědomí.

Je-li jeden ze snoubenců katolík a druhý nepokřtěný, jsou podmínky sňatku obdobné. Se svolením biskupa a po podpisu výše zmíněných prohlášení je sňatek možný. V obou případech je ale nutno předem dobře zvážit, zda tato různost víry nebude v manželství na překážku. Před sňatkem je třeba absolvovat příslušnou přípravu. Tu si snoubenci dojednají na faře. Případně je možné se také zúčastnit v Praze společných příprav, organizovaných Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském, kterou oddávající kněz podle potřeby doplní.

Dále je třeba vyřídit úřední agendu. Podle nyní platné zákonné úpravy má církevní sňatek platnost i před státem. Proto je nutné vyřídit formality jak pro občanskou (státní) matriku, tak pro matriku církevní. K tomu je třeba navštívit jak faru a sepsat tam snubní protokol, tak matriku. Svobodní potřebují občanské průkazy, rodné listy a pokřtění křestní listy (u katolíka výpis z křestní matriky, který není starší než tři měsíce, počítáno od data svatby).
 
Tyto informace byly vzaty z portálu Arcibiskupství pražského, kde naleznete mnoho dalších odpovědí.
Svatba v kostele
 

Nejčastější otázky ke sňatkům v katolickém kostele

 
 • Kdy během roku nelze slavit svatební obřady v katolické církvi?
1) svatba vůbec
Svatební obřady lze slavit během liturgického roku kdykoliv krom Velkého pátku a Bílé soboty (srov. KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU, /Příprava na velikonoční svátky a jejich slavení/, Česká liturgická komise, Praha 1991, čl. 61 a 75). Jsou však dny a období, kdy to církev spíše nedoporučuje s ohledem na jejich silný charakter a na jejich nekompatibilitu se svatebním veselím (např. postní doba, srov. Úvod do postní doby v každoročním vydání Liturgického kalendáře).

2) svatba ve mši
Pokud se má slavit svatba ve mši, použití a) formuláře svatebního nebo b) formuláře příslušného liturgického dne se řídí ustanovením čl. 34 Úvodu Svatebních obřadů, včetně výběru čtení z Písma sv., a čl. 372 Všeobecných pokynů k Římskému misálu (vydání ČBK 2003). Obecně platí, že pokud je den z hlediska liturgického sám o sobě velmi významný, nelze při takové mši použít svatební formulář - lze ale slavit svatbu ve mši. Ta se pak ovšem musí podřídit tématu dne. Ta ustanovení jsou přehledná a ukazují i možnosti kompromisních řešení (např. formulář z neděle+jedno čtení o manželství, ostatní z neděle+modlitba nad manželi).

Podle odpovědi ThLic. Jana Kotase
CPR, 19.1.2010

 
 • Musí můj nepokřtěný snoubenec slibovat před církevním sňatkem, že bude vychovávat děti ve víře, když je sám nevěřící?
U smíšených manželství (snoubenci katolík a pokřtěný v jiné církvi nebo katolík a nepokřtěný) stvrzuje podpisem katolická strana příslib:

Prohlašuji, že ve svém zamýšleném manželství budu zachovávat a rozvíjet svou víru a žít podle ní. Budu se upřímně snažit, jak to ode mne má víra vyžaduje, aby naše děti byly pokřtěny a vychovány v katolické církvi. Budu respektovat náboženskou svobodu a svědomí své(ho) partnera (partnerky) a budu se starat o jednotu a stálost manželství a o udržování rodinného společenství.

a nekatolická strana prohlášení:
Je mi známo výše uvedené písemné prohlášení katolické(ho) partnera (partnerky).

Citováno podle formuláře „Zápis k žádosti o církevní sňatek“
CPR, 19.2.2009

 
 • Lze mít církevní sňatek i mimo kostel?
V posledním době přibývá žádostí snoubenců o vykonání oddavek mimo kostel. Kanonické právo na tuto situaci pamatuje. V zásadě rozlišuje mezi svátostným sňatkem pokřtěných stran, kdy je rozhodnutí o takové žádosti v kompetenci ordináře, a sňatkem, kdy jedna ze stran je nepokřtěná. V tom případě je rozhodnutí prakticky ponecháno na farářovi (srov. kán. 1118 CIC).

Aby se dalo vyhovět přání konat svátostné oddavky mimo sakrální prostor, je třeba, aby navrhované místo odpovídalo svou důstojností slavení svátosti a aby k tomu byly rozumné a přiměřeně vážné důvody. Pouhý romantismus nebo snaha o extravaganci nedostačuje. To nechť nejprve duchovní správci sami se snoubenci projednají a posoudí. Pokud i pak si budou snoubenci přát sňatek mimo kostel, je třeba, aby duchovní správci k písemné žádosti adresované ordináři přiložili své vyjádření a doporučení.
U posuzování žádostí sňatků s nepokřtěnými, kdy je rozhodnutí v rukou duchovního správce, nechť farář postupuje obdobně a s pastorační moudrostí v daném případě sám rozhodne.

ACAP, 16.1.2009
 
 • Představuje předchozí sterilizace překážku v uzavření manželství v katolické církvi?
Nikoliv. Výčet překážek je v kodexu taxativní (kán. 1075 § 2 CIC) a mezi nimi sterilizace není uvedena.

Doc. JUDr. Ignác Hrdina, Ph.D., O.Praem., 4.9.2006
 
 • Jaké jsou nutné státní formality při církevním sňatku?
 Církevní sňatek má v ČR platnost před státem. Ten stanovuje určité podmínky a úkony, které musí být dodrženy, aby manželství bylo platné i z pohledu státu. Formulář, který se většinou vyplňuje společně s knězem je na tomto odkazu.

CPR, 6.4.2006
 
 • Musí nepokřtěný nevěřící při svatebním obřadu v manželském slibu říkat poslední větu: „K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen“?
Z pastoračních důvodů lze použít jednu ze dvou forem manželského souhlasu, kdy kněz se ptá ženicha či nevěsty:
N…, přijímáš N… za manželku/manžela
a slibuješ, že jí/mu zachováš lásku, úctu a věrnost,
že ji/ho nikdy neopustíš a že s ní/ním poneseš všechno dobré i zlé až do smrti?
Ženich nebo nevěsta pak jen odpoví: Ano.

Viz Kniha svatebních obřadů, Sekretariát České liturgické komise, 1971, str. 31.
Slovo Bůh tedy explicitně vysloveno od snoubence/snoubenky být nemusí. Jiná věc je ta, že touto formou souhlasu se zakotvení manželství v Bohu neruší ani nezpochybňuje, což vyplývá ze svatebního obřadu jako celku i z toho, jak manželství chápe církev.

CPR, 9.2.2006
 
 • Je nutné, aby při svatbě v katolickém kostele byly oba svědci pokřtěni?
Svědek při svatbě v kostele musí být (v standardním případě, kdy snoubenci si vyjadřují manželský souhlas slovy)
1) plnoletý s platným občanským průkazem,
2) slyšící - aby mohl potvrdit, že slyšel to, co bylo řečeno.
Další podmínky nejsou třeba, neb svědek (na rozdíl např. od kmotra při křtu či biřmování) se při svatbě k ničemu nezavazuje.

CPR, 31.1.2006
 
 • Pokud dojde k uzavření manželství v cizině (ani vlast manžela ani manželky), jaké jsou důsledky tohoto sňatku v případě rozvodu – jakým právním řádem je nutno se řídit (např. Češka uzavře sňatek s Jugoslávcem v Itálii, předpokládám, že sňatek může být v Čechách uznán a co se týče rozvodu – český právní řád?)
Věc je upravena v § 22 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém, podle nějž se zrušení manželství rozvodem řídí právním řádem státu, jehož občany jsou manželé v době zahájení řízení, a jsou-li manželé příslušníky různých států, řídí se zrušení manželství rozvodem právním řádem českým.
Z tohoto pravidla stanoví zákon výjimky, ale to je stejně otázka, která patří více do advokátní kanceláře než na CPR.

Doc. JUDr. Ignác Hrdina, Ph.D., O.Praem., 29.8.2005
 
 • Je možný sňatek v katolické církci, má-li jeden za snoubenců změněné pohlaví?
Sňatek možný není. Vysvětlení je takové, že pár, kde jeden z nich má změněné pohlaví, není schopen v žádném případě plného pohlavního spojení, které může vést k početí, protože podmínkou změny pohlaví je mimo jiné odstranění podstatné části orgánů, sloužících k plození, ať u muže nebo u ženy. Lidově se dá také říci, že člověk se změněným pohlavím je sice podle dokladů muž (žena), psychicky se cítí také mužem (ženou), ale muž nebo žena plně (fyziologicky) to není. Což se také projevuje zmíněnou skutečností, že takovýto pár nemůže žádným způsobem počít dítě.

P. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., 28.7.2005
 
 • Naši známí se seznámili v Chorvatsku na jachtě. Zamilovali se, bydlí spolu a představovali by si romantickou svatbu na jachtě. Ptala jsem se již na matrice, ale úřednice mi tvrdí, že obřad lze uskutečnit pouze v případě, že kapitán lodi má speciální oprávnění oddávat, loď musí být evidována jako česká a obřad lze uskutečnit pouze v ohrožení života. Můžete mi prosím zjistit více?
1) Z hlediska českého civilního práva
Podle § 4 odst. 4 zákona o rodině (dále jen "ZR") se manželství uzavírá v místě určeném místně příslušným matričním úřadem pro konání slavnostních obřadů, přičemž uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.
V cizině se manželství uzavírá obvykle způsobem stanoveným právem toho kterého státu podle zásady "locus regit actum" ("náležitosti právního úkonu se řídí místem jeho učinění"), lhostejno, zda formou civilní nebo (jen) církevní. Takto uzavřené manželství platí i v ČR. Neznám chorvatské právní předpisy, ale je pravděpodobné, že i tam lze sňatek uzavřít jinde než v obřadní síni či v kostele (tedy např. na jachtě). Nejlépe by bylo zeptat se na místě nebo na jejich zastupitelském úřadě.
Podle § 5 ZR mohou ovšem občané uzavřít v cizině tzv. konsulární sňatek před zastupitelským úřadem ČR, který je k tomu oprávněn zvláštním právním předpisem (tím je čl. 5 písm. f) vyhlášky č. 32/1969 Sb. z 24. 4. 1969, kterým byla vyhlášena vídeňská úmluva o konzulárních stycích). Praxe může být různá, nedomnívám se, že by se oddavky musely konat výlučně konat v budově zastupitelství; věc by bylo třeba domluvit s oddávajícím konzulárním úředníkem.
Jiná situace by ovšem byla, pokud by k oddavkám mělo dojít na volném moři. Na takové lodi tam plující vykonává stát, jehož příslušnost loď má (tzv. stát vlajky) svou jurisdikci - taková loď se dokonce označuje za "plovoucí území" (territoire flottant) toho kterého státu. A zde platí ustanovení § 7 odst. 2 ZR, podle nějž v cizině může přijímat prohlášení snoubenců mj. i kapitán lodi plující pod vlajkou ČR, ovšem (s odvoláním na odst. 1 téhož paragrafu) pouze v případě, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen.

2) Z hlediska kanonického práva
Podle kán. 1118 § 1 CIC se manželství mezi katolíky nebo mezi stranou katolickou a nekatolicky pokřtěnou uzavírá zásadně ve farním kostele. Podle § 2 však místní ordinář může dovolit uzavření manželství na jiném vhodném místě - tedy snad i na jachtě.

Doc. JUDr. Ignác Hrdina, Ph.D., O.Praem., 2004
 
 • Je možné mít nejprve civilní svatbu v zahraničí a potom v kostele v České republice?
Pokud splňujete podmínky pro uzavření manželství v katolické církvi, možné to je.
Pozn.: Český oddací list vám vystaví zvláštní matrika Magistrátu města Brna. Budete potřebovat tuto žádost o zápis uzavření manželství.
 
 • Existuje možnosť církevného sobáša v Českej republike občanom Slovenska? Ak takáto možnosť je, aké náležitosti treba splniť?
Možné to samozřejmě je.
Podmínky ze strany církve jsou tytéž jako na Slovensku či kdekoliv jinde na světě.
Způsob a rozsah předmanželské přípravy je třeba si domluvit s farářem místa, kde sňatek bude.
Církevní sňatek má v ČR platnost sňatku státního, proto je třeba se informovat na matričním úřadě v místě, kde sňatek bude, co vše vyžadují.
V každém případě je třeba mít na matričním úřadě vyřízeno vše tak, aby snoubenci obdrželi písemné osvědčení, že splnili všechny státem stanovené podmínky - jen s tímto osvědčením je může kněz oddat.

P. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
 
 • Rádi bychom měli svatbu v katolickém kostele, ale ani jeden z nás není pokřtěný v katolické církvi.
V tomto případě to bohužel není možné.
 
 • Je možná svatba v kostele, je-li jeden snoubenec katolík a druhý je nepokřtěný?
Tuto překážku může ze spravedlivého a rozumného důvodu dispenzovat ordinář (biskup). Důležité je, aby tato různost nebyla dobrému průběhu manželsví a dobrému životu rodiny ani v budoucnu na překážku. Proto je třeba se co nejdříve obrátit na kněze a s ním celou věc prohovořit. V žádném případě ale není nadcházející sňatek důvodem k tomu, aby byl nepokřtenému udělen křest bez přípravy, jen kvůli svatbě. Obdobný postup je i v tom případě, patří-li jeden ze snoubenců do jiné křesťanské církve nebo církevní společnosti.
 
 • Je možná svatba v kostele, když je jeden ze snoubenců rozvedený?
Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, tuto skutečnost je třeba probrat s knězem nebo jáhnem. Záleží na tom, kdo s kým (pokřtený, nepokřtěný) a jak (na úřadě, v kostele) uzavřel předchozí sňatek.

Tyto odpovědi byly vzaty z portálu Arcibiskupství pražského, kde naleznete mnoho dalších zajímavých témat.
 
Snubní prsteny
 

Jaké jsou varianty svatebních slibů před Bohem?


... po kladně zodpovězených otázkách kněz vyzve ženicha a nevěstu aby své rozhodnutí vstoupit do manželství potvrdili podáním ruky a slavným slibem:
 

Co říkají snoubenci?


Já, N,
odevzdávám se tobě, N,
a přijímám tě za manželku / manžela.
Slibuji, že ti zachovám
lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu
všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.
Amen.
 

Nebo je možno použít následující formuli:


Já, N,
odevzdávám se tobě, N,
a přijímám tě za svou manželku / svého manžela.
Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých,
ve zdraví i nemoci,
v hojnosti i nedostatku.
Chci tě milovat a ctít po celý svůj život,
dokud nás smrt nerozdělí.
 

Kněz přijímá jejich vzájemný souhlas a říká:


Ať Bůh ve své dobrotě upevní váš slib,
který jste vyjádřili před církví,
a naplní vás svým požehnáním.
Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.
 

Nebo říká:


Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův,
ten, který už první dvojici lidí spojil manželstvím,
ať skrze Krista posiluje,
co jste si právě před církví slíbili,
a ať vám žehná.
Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.
Svatební koláčky
 

Tajemství předmanželské smlouvy

Autor: Petra Sýkorová, Profit
Zdroj: www.idnes.cz

Romantická sice příliš není, ale rozumná rozhodně. Podle právníků zatím není sepisování předmanželských smluv tak rozšířené, jak by mělo být. Dohoda upravující společné jmění manželů přitom může zachránit spoustu peněz i nervů.

Podnikající fyzická osoba odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Pokud má manžela či manželku, ručí i partner. To je poměrně nebezpečná situace – ale lze se jí vyhnout ještě před svatbou. Stačí podepsat smlouvu. Tu, které se obecně říká předmanželská. Uzavření takové smlouvy doporučí "rozvodoví právníci" asi každému, ale podnikateli zvlášť. "Podnikatelův pracovní neúspěch totiž může rodinný rozpočet ohrozit daleko podstatněji než nezdar zaměstnance," varuje advokátka Hana Rosenová.

Zaměstnanec, který při práci způsobí škodu, je povinen ji nahradit jen do výše čtyřapůlnásobku svého průměrného měsíčního výdělku. Fyzická osoba - podnikatel nebo společník obchodní společnosti, jejíž ručení není omezené, musí uhradit škodu v plné výši. Problém tkví v tom, že pokud podnikatel není svobodný, obvykle na splácení svých závazků není sám.
 

Společný dům, jachta, pes, ale i dluhy

Svatbou začne standardně takzvané společné jmění manželů. Důležité je, že teprve začne vznikat. Svatba není cestou k tomu, aby si manželé mohli navzájem říct: "Co je mé, je teď i tvé." Podle českého právního řádu si mohou říci nanejvýš: "To, co teď získám, získáš i ty."
 

Co nepatří do společného jmění manželů:

- majetek, který získal jeden z manželů darem, dědictvím nebo restitucí
- majetek, jenž si jeden z manželů pořídil z majetku, který náležel do jeho výlučného vlastnictví
- majetek, který podle své povahy slouží výlučné osobní potřebě jednoho z manželů

Význam společného jmění lze ilustrovat i na následujícím příkladu: Najdete dva potenciální životní partnery. Jeden má tři domy a ostrov v Tichomoří, ale nevypadá to, že by se ještě někdy chystal něco vydělat. Druhý je sice chudý, ale má velký potenciál pro podnikání. Nejste-li dostatečně velcí optimisté na to, abyste vyloučili možnost rozvodu, ani dost velcí romantici na to, abyste si někoho brali z pouhé lásky, zvolte osobu číslo dvě. To, co patřilo vašemu manželu či manželce za svobodna, totiž zůstane jeho i po svatbě. Ale to, co získá až v manželství, bude i vaše.

Termín společné jmění může působit poněkud zavádějícím dojmem. Nemusí se totiž jednat pouze o majetek v pravém slova smyslu, ale i o případné dluhy.

Zákon však dává manželům možnost rozdělení "majetku" modifikovat. Stačí podepsat smlouvu, kterou se zúží, případně rozšíří rozsah společného jmění. Tuto dohodu lze uzavřít jak před vznikem samotného manželství, tak kdykoliv v jeho průběhu.
 

Smlouva o dětech?

Pokud smlouvu o společném jmění uzavírají snoubenci, jedná se o takzvanou předmanželskou smlouvu. Co dalšího může být jejím obsahem? Papír unese všechno. Ne všechno je pak ovšem platné a vymahatelné. To znamená, že ve smlouvě se můžete dohodnout prakticky na čemkoliv, ale některá ujednání pak mají jen hodnotu papíru, na kterém jsou napsána. V praxi se to projeví tak, že až se váš partner bude chovat v rozporu se smlouvou, budete mu to moci vyčíst. Dokonce ho budete moci i žalovat, ale ne vždy uspějete.

Přední česká odbornice v oblasti rodinného práva profesorka Milana Hrušáková vysvětluje: "Z § 143a občanského zákoníku, který tyto smlouvy upravuje, vyplývá, že se jedná pouze o možnost dohody snoubenců o tom, jaký bude za trvání manželství jejich majetkový režim. Nic nebrání tomu, aby ve smlouvě bylo rovněž výslovně uvedeno, jaký majetek má každý ze snoubenců před uzavřením manželství."
 

Smlouva o společném jmění manželů

- musí mít formu notářského zápisu, jinak je neplatná
- lze ji uzavřít i před sňatkem
- manželé mohou smlouvou rozšířit nebo zúžit zákonem stanovený rozsah svého společného jmění
- mohou rovněž vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů až ke dni zániku manželství
- jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, nabude smlouva účinnosti až vkladem do katastru nemovitostí
- manželé se mohou vůči jiné osobě na takovou smlouvu odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám

"Občas se dočteme o předmanželských smlouvách zahraničních celebrit. Sjednává se v nich například, kolik milionů dolarů dostane choť za každý rok trvání manželství. Za jakých podmínek se může některý z manželů domáhat rozvodu. Nebo jak to bude se společnými dětmi v případě rozvodu a další detaily," upozorňuje na možnosti zahraničních právních systémů Hrušáková.

České právo však podle ní úpravu podobných záležitostí neumožňuje. "Je pochopitelné a velmi žádoucí, že snoubenci před svatbou uzavírají řadu dohod; někdy výslovně, někdy spíše mlčky očekávají určité chování ze strany toho druhého. Plánují si, kde budou bydlet, zda a kolik budou mít dětí, rozdělení domácích prací, otázky pracovního uplatnění a mnoho jiných. Žádná z takovýchto dohod však není soudně vynutitelná a ve své podstatě není právně relevantní," zdůrazňuje.

Vymáhat plnění smluvních manželských povinností soudně zatím prý v Česku ještě nikdo nezkoušel. Tento typ kauz v judikatuře nenaleznete. Možná tedy někde existuje soudce, který by rozhodl ve prospěch žalobce. Ale to se dozvíme, až když někdo podobnou žalobu k soudu podá. A až ten někdo bude hledat advokáta, jenž uvěří v úspěch takové žaloby, čeká ho pravděpodobně nelehký úkol. My jsme ho nenašli.
 

Rozšířit, nebo zúžit?

Ani prostá úprava majetkových vztahů mezi budoucími manželi ovšem není nezajímavá. A to zejména ze dvou důvodů – tím prvním je váš partner a tím druhým jeho věřitel.

Před vaším manželem vás může ochránit nejen zúžení, ale i rozšíření vašeho společného jmění. Jeho podstatou je to, že jeden ze snoubenců vyčlení některou věc z množiny "moje" do množiny "naše". V praxi se s tím setkáváme nejčastěji u nemovitostí – pozemků nebo staveb. "Snoubenci své budoucí společné jmění rozšiřují třeba o rodinný dům, který dosud vlastnil jen jeden z nich. Když se v něm manželé chystají společně žít, obvykle se do něj chystají i investovat budoucí společné finanční prostředky. Dojde-li k rozšíření společného jmění o dům, druhý manžel tak nebude vynakládat peníze na cizí majetek,“ konstatuje advokát Jirka.

K tomu, abyste mohli smlouvu použít na obranu svého majetku proti manželovým věřitelům, potřebujete, aby o ní věděli. Mít sebelepší předmanželskou smlouvu nestačí. Manželé se totiž podle zákona mohou vůči jiné osobě na smlouvu modifikující jejich společné jmění odvolat jen tehdy, je-li této osobě obsah smlouvy znám. A judikatura potvrzuje, že obsah smlouvy musí být případnému věřiteli znám již v okamžiku vzniku závazku. Není-li tomu tak, věřitel je oprávněn uspokojit svou pohledávku i z majetku, který je výlučným vlastnictvím druhého manžela.

Obecně se totiž předpokládá, že majetek manželů je společný. "Kvůli případným budoucím sporům bych existenci a relevantní obsah smlouvy o úpravě společného jmění manželů raději zmínila přímo ve smlouvě, ze které jednomu z manželů vznikne závazek vůči třetí osobě," doporučuje proto advokátka Andrea Kincová.

Bez advokáta se při sepisování předmanželské smlouvy můžete obejít, ale bez notáře rozhodně ne. Tato smlouva totiž ke své platnosti vyžaduje notářský zápis.

Spinner
Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohly ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.